അറിയിപ്പ്

ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ  കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും പല വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എടുത്തവയും പഠനാവശ്യത്തിന് മാത്രം നൽകുന്നതുമാണ്.

നിങ്ങൾ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ നടത്തും മുൻപ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

ഓഹരി, മ്യുച്ചൽ ഫണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. സവിമലയാളിയിൽ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് savvymalayali.in യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

സവിമലയാളിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ പലതും അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും മുൻപ് അവ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് പൂർണ ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at [email protected].

Disclaimers for savvymalayali.in

All the information on this website – https://savvymalayali.in/ – is published in good faith and for general information purpose only. savvymalayali.in does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information.

Any action you take upon the information you find on this website (savvymalayali.in), is strictly at your own risk. savvymalayali.in will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites.

These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control.

Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.

savvymalayali.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn commission fees by advertising and linking to the following web sites.

  • www.amazon.in

Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.

Scroll To Top
Close
Translate »